جلسه بحث و تبادل نظر


جلسه ای باحضور رئیس و مدیران گروه ها و اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی و مسئولین شرکت توزیع برق کرمانشاه درتاریخ 25/12/1394درخصوص تحلیل و بررسی راههای افزایش همکاری فیمابین درسالن جلسات توزیع برق برگزارگردید و در ابتدای جلسه آقای دکتر محسن حیاتی رئیس دانشکده فنی مهندسی ضمن ارائه  توضیحاتی درخصوص توانایی های علمی گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی درجهت همکاری هر چه بیشتر طرفین ابراز امیدواری کرد،  در ادامه آقای مهندس مرادی مجد مدیر عامل شرکت توزیع برق توضیحاتی درخصوص اقدامات صورت گرفته  در این شرکت در قالب آمار و اطلاعات  ارائه نمود. درپایان با بازدید از قسمت های مختلف شرکت توزیع جلسه پایان یافت. هدف نهایی از جلسه فوق افزایش ارتباط دوسویه و استفاده از دانش اساتید دانشگاه و امکانات شرکت توزیع در جهت ارائه خدمات بهتر ذکر گردید. همچنین مقرر گردید که بین شرکت توزیع و معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه تفاهم نامه ای به امضاء برسد. و در پایان جلسه تاکید گردید که همکاری شرکت توزیع برق کرمانشاه با دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی در چهار چوب ذیل صورت گیرد .  

الف: اجرای طرح های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت توزیع.

ب: حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.

ج: تشکیل اتاق فکر.

د: ارائه سرویس آموزشی دانشکده فنی جهت ارتقاء علمی کارمندان شرکت توزیع برق و دایر نمودن نمایشگاه توسعه کنتور های برق در دانشکده فنی.

ه: تفاهم اولیه جهت راه اندازی موزه تجهیزات شرکت توزیع برق در دانشکده فنی مهندسی